Algemeen

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Ondanks het feit dat VerhagenConsultancy alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan VerhagenConsultancy niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie verstrekt via deze website.
VerhagenConsultancy beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere locaties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.
VerhagenConsultancy kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, Producten en Diensten

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, betekent niet dat VerhagenConsultancy de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en VerhagenConsultancy wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. VerhagenConsultancy controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

VerhagenConsultancyVerhagenConsultancy , respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logos). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VerhagenConsultancy of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

On line communicatie

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan VerhagenConsultancy te sturen. VerhagenConsultancy adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan VerhagenConsultancy te sturen. Indien u daar niettemin voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

VerhagenConsultancy , haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer VerhagenConsultancy op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt VerhagenConsultancy geen aansprakelijkheid met betrekking tot (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan VerhagenConsultancy of aan u, (iv) het al dan niet functioneren van deze website (v) misbruik van de website,(vi) het verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

VerhagenConsultancy behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.